Všechny texty zde jsou přebírány z: Charita Strašnice
barva:       

Datum:  Středa, 26. červenec, 2017
Památka / svátek / slavnost:  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  A

  1.čtení:
  ŽŽalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 16,1-5.9-15
Žl 78,18-19.23-24.25-26.27-28
-
Mt 13,1-9


1. čtení: Ex 16,1-5.9-15

Jako déšť vám sešlu chléb z nebe.
Poušť zde neznamená ani tak konkrétní geografický prostor jako spíše místo zkoušky. Je to zkouška přítomnosti Boha v životě Izraele a důvěry v něho. Všechny předchozí jistoty života už nejsou, zbývá jedině Bůh. Dál je možné jít pouze ve víře. Mana je obrazem těla a krve Krista, eucharistie - pokrmu na cestě pro křesťana, který se také často musí vzdát lidských jistot v poušti tohoto světa.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Celé společenství synů Izraele se dalo na cestu z Elim a patnáctého dne druhého měsíce po jejich východu z egyptské země přišlo na poušť Sin, která je mezi Elim a Sinajem. A celé společenství synů Izraele reptalo na poušti proti Mojžíšovi a Árónovi. Synové Izraele jim řekli: "Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme seděli u hrnců masa a jedli chléb dosyta. Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste umořili celé shromáždění hladem!" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si nasbírají dávku na den. Chci je zkoušet, zda půjdou v mém zákoně, nebo ne. Když šestého dne připraví to, co přinesou, bude to dvojnásobek toho, co sesbírali na jeden den." Mojžíš pravil Árónovi: "Řekni celému společenství synů Izraele: "Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání!" Když mluvil Árón k celému společenství synů Izraele, obrátili se k poušti, a hle - Hospodinova velebnost se ukázala v oblaku. Hospodin pravil Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim toto: Kvečeru budete jíst maso a zrána se nasytíte chlebem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přilétly křepelky a pokryly celý tábor. Zrána padla rosa na tábor kolem dokola. Pokrývka z rosy se rozplynula, a hle - na povrchu pouště bylo cosi drobného, šupinatého, jemného jako jíní na zemi. Když to synové Izraele viděli, ptali se navzájem: "Co je to?" - neboť nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl: "To je chléb, který vám Hospodin dává k jídlu."


ŽŽalm: Žl 78,18-19.23-24.25-26.27-28

Odp.: Bůh jim dal nebeský pokrm.
Pokoušeli Boha ve svém srdci,
- když žádali pokrm podle své choutky.
- Pohrdlivě mluvili proti Bohu,
- řekli: "Dokáže Bůh prostřít stůl zde na poušti?"
Odp.
Poručil tedy mrakům nahoře
- a otevřel brány nebes,
- seslal na ně déšť many, aby se najedli,
- a dal jim nebeský pokrm.
Odp.
Člověk jedl chléb silných,
- pokrm jim poslal do sytosti.
- Východnímu větru dal vanout z nebe
- a svou mocí přivedl vítr od jihu.
Odp.
Jak by to prach byl, seslal na ně déšť masa,
- jak by to byl mořský písek, dal jim pernaté ptáky.
- Padli do jejich tábora,
- kolem jejich stanů.
Odp.


2. čtení: -

Ve vššední den se 2.čtení nečte...


Evangelium: Mt 13,1-9

Přinesla stonásobný užitek.
Podobenství o rozsévači má především povzbudit k důvěře ty, kteří začali pochybovat, zda se vyplatí patřit k Ježíšově nové rodině (Mt 12,48-50): v přírodě je normální, že bohatě rozsévané semeno je plodné a přináší v pravý čas užitek - i když nevzejde vše. Kdo tedy rozsévá či přijímá Ježíšovo slovo, ten se nemusí nechat mást jeho zdánlivou neplodností. Může si být jist, že je to slovo Boží, které při žni zcela jistě přinese bohatý užitek.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá (zrna) na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní: trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!"