Všechny texty zde jsou přebírány z: Charita Strašnice
barva:       

Datum:  Pondělí, 25. červen, 2018
Památka / svátek / slavnost:  Sv. Vilém, ct. Ivan
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Král 17,5-8.13-15a.18
Žl 60,3.4-5.13-14
-
Mt 7,1-5


1. čtení: 2 Král 17,5-8.13-15a.18

Hospodin vyhnal Izraele od své tváře, a zůstal jen kmen Juda.
Zánik království Severního Izraele v roce 721 př. Kr. líčí svatopisec dvěma krátkými větami o dobytí hlavního města Samaří a o vyhnanství obyvatelstva. Daleko více než samotný příběh této tragické události se zajímá o důvod, proč se tak stalo. "Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu..." Hospodinův hněv se neprojevil nějakým zvláštním trestem - stačilo, že byl izraelský národ ponechán svému osudu.

Čtení z druhé knihy Královské.
Asyrský král Salmanasar vpadl do země, přitáhl k Samaří a obléhal ho tři roky. Devátého roku (vlády krále) Hošey dobyl asyrský král Samaří a odvlékl Izraele do vyhnanství do Asýrie; usadil ho v Chale a u řeky Chaboru v Gozanu a v městech médských. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země, z moci faraóna, krále egyptského. Ctili cizí bohy, jednali podle obyčejů pohanů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele, i podle jiných obyčejů, které zavedli izraelští králové. Hospodin varoval Izraele a Judu skrze všechny své proroky a věštce: "Odvraťte se - pravil - od svého špatného chování a zachovávejte mé příkazy, má nařízení podle celého zákona, který jsem dal vašim otcům a který jsem vám sdělil skrze své služebníky proroky." Nechtěli však slyšet, byli vzdorovití jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Pohrdali jeho nařízeními a jeho smlouvou, kterou sjednal s jejich otci, i jeho výstrahami, kterými je varoval. Hospodin se na Izraele velmi rozhněval, vyhnal ho od své tváře, a zůstal jen kmen Juda sám.


Žalm: Žl 60,3.4-5.13-14

Odp.: Pomoz, Bože, svou pravicí a vyslyš nás!
Bože, odvrhl jsi nás, rozbil jsi naše šiky,
- v hněvu ses od nás odvrátil.
Odp.
Otřásl jsi zemí, rozštěpils ji;
- zacel její trhliny, neboť kolísá.
- Dal jsi zakusit svému lidu tvrdý úděl,
- napojil jsi nás vínem, až se potácíme.
Odp.
Přispěj nám na pomoc proti nepříteli,
- vždyť lidská podpora je marná.
- S Bohem si povedem udatně,
- on rozdupá naše nepřátele.
Odp.


2. čtení: -

Ve všední den se 2.čtení nečte...


Evangelium: Mt 7,1-5

Napřed vyndej ze svého oka trám.
Nejprve se nech uzdravit z vlastní slepoty - potom teprve budeš schopný darovat se bližnímu, kterého trápí "krátkozrakost", s láskou a citlivostí, umožnící mu tvoji službu přijmout. To je princip jednání učedníka s druhými, jímž Ježíš rozvíjí staré židovské pravidlo o "dvou mírách" a který by sám o sobě mohl vyznít poněkud obchodnicky.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi: 'Dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám máš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra."