Všechny texty zde jsou přebírány z: Charita Strašnice
barva:       

Datum:  Čtvrtek, 23. listopad, 2017
Památka / svátek / slavnost:  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka; sv. Kolumbána, opata [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  A

  1.čtení:
  ŽŽalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Mak 2,15-29
Žl 50,1-2.5-6.14-15
-
Lk 19,41-44


1. čtení: 1 Mak 2,15-29

Budeme kráčet podle Smlouvy našich otců.
Antioch nařizuje ve všech městech pohanské oběti. Ve městě Modin se pak jako důsledek této násilné helénizace zrodí vzpoura, do jejíhož čela se staví Matatiáš (= Hospodinův dar). Matatiáš nechce opustit náboženství otců, aby se stal královým přítelem a získal bohatství. Jeho jediným králem a bohatstvím je Hospodin. On - spolu se svými syny i příbuznými - zůstane věrný Smlouvě, bude pro ni horlit a dá za ni třeba i svůj život.

Čtení z první knihy Makabejské.
Královi vyslanci, kteří nutili k odpadu, přišli do města Modinu, aby vyžadovali oběti. Mnozí z Izraele se k nim přidali. Matatiáš a jeho synové stáli stranou. Královi vyslanci se ujali slova a řekli Matatiášovi: "Jsi vážený a vlivný hodnostář v tomto městě a máš oporu v synech a příbuzných. Nuže, přistup první a vykonej králův rozkaz, jak to učinili všechny národy, Judovci i ti, kteří zůstali v Jeruzalémě. Ty a tvoji synové budete mezi královými přáteli a budete poctěni zlatem, stříbrem a mnohými dary." Matatiáš v odpověď hlasitě volal: "I když všechny národy, které jsou pod panstvím krále, ho poslouchají, od náboženství svých otců odpadají a jeho příkazům se podrobují, já, moji synové a příbuzní budeme kráčet podle Smlouvy našich otců. Bůh nás chraň, abychom opustili Zákon a jeho ustanovení. Králových rozkazů neposlechneme a od našeho náboženství neustoupíme ani napravo, ani nalevo." Sotva však domluvil, před očima všech přistoupil jeden Žid, aby podle králova rozkazu obětoval na oltáři v Modinu. Když to Matatiáš uviděl, rozhorlil se, až do ledví se zachvěl a vzplanul hněvem podle Zákona. Vrhl se na něho a zabil ho u oltáře. Zároveň zabil i králova úředníka, který měl nutit k oběti, a rozbořil oltář. Horlil pro Zákon, jako učinil kdysi Pinchas Zimrimu, synu Saluovu. Potom Matatiáš volal hlasitě po městě: "Za mnou, kdo horlí pro Zákon a zachovává Smlouvu!" A uprchl se svými syny do hor a všechen majetek zanechali v městě. Tehdy mnozí, kteří hledali spravedlnost a právo, odešli na poušť a tam se usídlili.


ŽŽalm: Žl 50,1-2.5-6.14-15

Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem
- od východu slunce až na západ.
- Bůh zazářil ze Siónu plného nádhery:
- přichází náš Bůh a nemlčí.
Odp.
"Shromážděte mi mé svaté,
- kteří obětí sjednali mou smlouvu!"
- A nebesa zvěstují jeho spravedlnost,
- že sám Bůh je soudcem.
Odp.
"Přinášej Bohu oběť chvály
- a plň Nejvyššímu své sliby!
- Pak mě vzývej ve dni soužení,
- vysvobodím tě, a budeš mě chválit."
Odp.


2. čtení: -

Ve vššední den se 2.čtení nečte...


Evangelium: Lk 19,41-44

Kéž bys poznalo, co vede k pokoji!
Ježíš je při pohledu na milované město Jeruzalém hluboce pohnut soucitem (srov. Jer 15,5), protože vytušil, že slavnostní přivítání zástupem "učedníků" (19,36-38) nebude mít dlouhé trvání. Tvrdost srdce náboženských představitelů Izraele přichází víc a více ke slovu (19,39). Odmítnutí současné (snad i politické) příležitosti "k pokoji" (v. 42) je zároveň znamením (prozatímního, ale tragického) "nerozpoznání" času spásy (v. 43n srov. s Iz 29,3).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: "Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají tě se zemí, (vyhladí) tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň."