Všechny texty zde jsou přebírány z: Charita Strašnice
barva:       

Datum:  Sobota, 23. září, 2017
Památka / svátek / slavnost:  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Liturgické období:  Mezidobí, 24. týden v mezidobí
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  A

  1.čtení:
  ŽŽalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Tim 6,13-16
Žl 100,2.3.4.5
-
Lk 8,4-15


1. čtení: 1 Tim 6,13-16

Uchovej nauku bez poskvrny až do slavného příchodu našeho Pána.
Timotej se nacházel v prostředí, kde se pravost jeho víry ocitala v neustálém nebezpečí. Proto je mu postaven před oči příklad Krista, který i tváří tvář mučení a smrti nezapřel pravdu. Timotej musí uchovat neporušenou víru až do slavného příchodu našeho Pána a soudce na konci věků. Při myšlence na parusii se Pavlova slova mění v krásnou doxologii, zahrnující nejtypičtější Boží tituly a vlastnosti.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Ponciem Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten (příchod) nám ukáže ve svůj čas blahoslavený a jediný Panovník, Král králů a Pán pánů. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho neviděl, ani uvidět nemůže. Jemu (patří) čest a věčná moc! Amen.


ŽŽalm: Žl 100,2.3.4.5

Odp.: Vstupte před Hospodina s jásotem!
Plesejte Hospodinu, všechny země,
- služte Hospodinu s radostí,
- vstupte před něho s jásotem!
Odp.
Uznejte, že Hospodin je Bůh:
- on nás učinil, a my mu náležíme,
- jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Odp.
Vstupte do jeho bran s díkem,
- do jeho nádvoří s chvalozpěvem,
- slavte ho, žehnejte jeho jménu!
Odp.
Neboť Hospodin je dobrý,
- jeho milosrdenství je věčné,
- po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
Odp.


2. čtení: -

Ve vššední den se 2.čtení nečte...


Evangelium: Lk 8,4-15

Semeno v dobré půdě jsou ti, kdo to slovo uchovávají a s trpělivostí přinášejí užitek.
Tak je vyjádřena ideální reakce na zvěstované Boží slovo. Výklad podobenství nesrovnává lidi se semenem, ale s různým způsobem, jak půda přijímá semeno - Boží slovo. Vlastním podobenství zachovává původní důraz na povzbuzení k důvěře, že navzdory veškerému neúspěchu Boží slovo vzejde a přinese bohatý užitek.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se (k Ježíšovi) sešel velký zástup a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství: "Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno a ptáci ho sezobali. Jiné padlo na skálu; vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné zrno padlo do trní; trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho. Jiné padlo na dobrou půdu; vzrostlo a přineslo stonásobný užitek." A důrazně prohlásil: "Kdo má uši k slyšení, slyš!" Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství znamená. Odpověděl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království, ale ostatním jen v podobenstvích, `aby se dívali, ale neviděli, slyšeli, ale nerozuměli'. Toto podobenství znamená: Semeno je slovo Boží. Na okraji cesty, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále, to jsou ti, kdo s radostí slovo přijmou, když ho slyší, nemají však kořen; na chvilku uvěří, ale v době pokušení odpadají. Co padlo do trní, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, ale pak jdou a dusí ho starostmi, bohatstvím a požitky, takže nedozrají k užitku. Co je pak v dobré půdě, to jsou ti, kdo to slovo vyslechli a uchovávají ho v dobrém a upřímném srdci a s trpělivostí přinášejí užitek."