Všechny texty zde jsou přebírány z: Charita Strašnice
barva:       

Datum:  Sobota, 24. únor, 2018
Památka / svátek / slavnost:  Sv. Modest
Liturgické období:  1.týden postní
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 26,16-19
Žl 119,1-2.4-5.7-8
-
Mt 5,43-48


1. čtení: Dt 26,16-19

Budeš lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Hospodin, tvůj Bůh, ti dnes poroučí, abys prováděl tato nařízení a ustanovení, zachovával je a plnil z celého svého srdce a z celé své duše. Zavázal jsi dnes Hospodina k prohlášení, že bude tvým Bohem, když budeš chodit po jeho cestách, když budeš zachovávat jeho nařízení, příkazy a ustanovení a když ho budeš poslouchat. A Hospodin tě dnes zavázal, že mu chceš být zvláštním lidem, jak ti slíbil, když budeš zachovávat všechny jeho příkazy. Nad všechny národy, které učinil, tě vyvýší ke slávě, cti a chvále, a ty budeš lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu, jak to nařídil."


Žalm: Žl 119,1-2.4-5.7-8

Odp.: Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,
- kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
- Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání,
- hledají ho celým srdcem.
Odp.
Tys dal svá nařízení,
- aby se jich dbalo svědomitě.
- Kéž jsou pevné mé cesty,
- abych zachovával tvé příkazy.
Odp.
Oslavím tě upřímným srdcem,
- když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.
- Tvé příkazy chci zachovávat,
- jenom mě neopouštěj!
Odp.


2. čtení: -

Ve všední den se 2.čtení nečte...


Evangelium: Mt 5,43-48

Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."