Všechny texty zde jsou přebírány z: Charita Strašnice
barva:       

Datum:  Neděle, 30. červenec, 2017
Památka / svátek / slavnost:  Památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. neděle v mezidobí
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  A

  1.čtení:
  ŽŽalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 3,5.7-12
Žl 119,57+72.76-77.127-128.129-130
Řím 8,28-30
Mt 13,44-52


1. čtení: 1 Král 3,5.7-12

Přál sis chápat právo.
Šalomoun byl pro svět Starého zákona zosobněním moudrosti. Písmo zdůrazňuje, že jeho moudrost byla darem. Mladý král stojí o moudrost, která vede k uskutečňování práva, více než o pevnou pozici nebo o ochranu před nepřáteli. Liší se tím velmi od vládců jen zdánlivě moudrých.

Čtení z první knihy Královské.
Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu v noci. Bůh pravil: "Žádej si, co bych ti měl dát." Šalomoun řekl: "Hospodine, můj Bože, tys učinil svého služebníka králem místo Davida, mého otce. Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj služebník je však uprostřed tvého lidu, který sis vyvolil, lidu četného, který nelze pro množství ani sečíst, ani odhadnout. Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by jinak mohl vládnout nad tímto tak početným lidem?" Pánu se líbilo, že Šalomoun žádal právě toto, a proto mu řekl Bůh: "Poněvadž jsi žádal právě toto a nežádal sis dlouhý věk ani bohatství ani život svých nepřátel, ale přál sis chápat právo, hle - splním tvá slova. Dám ti moudré a prozíravé srdce, že nebylo podobného před tebou, ani po tobě podobné nepovstane."


ŽŽalm: Žl 119,57+72.76-77.127-128.129-130

Odp.: Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine,
- že budu střežit tvá slova.
- Lepší je pro mě zákon tvých úst
- než tisíce ve zlatě a stříbře.
Odp.
Ať je mi útěchou tvé milosrdenství,
- jak jsi slíbil svému služebníku.
- Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ,
- neboť tvůj zákon je mé potěšení.
Odp.
Proto miluji tvé předpisy
- více než zlato, než ryzí zlato.
- Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení,
- nenávidím každou falešnou cestu.
Odp.
Podivuhodná jsou tvá přikázání,
- proto je zachovává má duše.
- Výklad tvých slov osvěcuje,
- poučuje prosté lidi.
Odp.


2. čtení: Řím 8,28-30

Předurčil nás, abychom byli ve shodě s obrazem jeho Syna.
I zde se Pavel namáhá, aby ukázal velikost Boží svrchovanosti. Správnou reakcí na tuto svrchovanost ze strany člověka pak není ani strach ani slepá poslušnost, ale zodpovědná odpověď na Boží volání.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.


Evangelium: Mt 13,44-52

Prodá všechno, co má, a to pole koupí.
V 13. kapitole Matoušova evangelia najdeme celou řadu podobenství o nebeském, tedy Božím království. Tento sled obrazů upozorňuje, že Boží dílo, a tedy i Boží království nelze vtěsnat do jedné definice nebo do jednoho obrazu. Teprve celý souhrn podobenství o království může dát úplnější obraz o této skutečnosti. Proto je třeba promýšlet tato podobenství jedno po druhém.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl zástupům: "Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?" Odpověděli: "Ano." A on jim řekl: "Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré."