Všechny texty zde jsou přebírány z: Charita Strašnice
barva:       

Datum:  Pátek, 24. listopad, 2017
Památka / svátek / slavnost:  Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  A

  1.čtení:
  ŽŽalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Mak 4,36-37.52-59
1 Kron 29,10bc.11abc.11d-12a.12bcd
-
Lk 19,45-48


1. čtení: 1 Mak 4,36-37.52-59

Slavili posvěcení oltáře a s radostí obětovali celopaly.
Chrám byl centrem náboženského života a nutným rámcem pro celistvé zachovávání Zákona. Tedy hned poté, co Makabejští získali první vítězství, jdou očistit, opravit a znovuposvětit znesvěcený chrám. Chrám je opět znamením Boží přítomnosti, jeho Smlouvy a jeho věrnosti ke svým vyvoleným. Svátek posvěcení chrámu je dodnes v židovstvu znám pod názvem "chanuka". Zmiňuje se o něm i Janovo evangelium 10,22.

Čtení z první knihy Makabejské.
Juda a jeho bratři řekli: "Hle, naši nepřátelé jsou poraženi, pojďme očistit svatyni a znovu ji posvětit." Všechno vojsko se shromáždilo a vystoupilo na horu Sión. Dvacátého pátého dne devátého měsíce - měsíce kislevu - roku sto čtyřicátého osmého vstali časně zrána a podle zákona přinesli oběti na novém zápalném oltáři, který zbudovali. Téhož měsíce a téhož dne, kdy ho pohané znesvětili, byl zasvěcen zpěvy za doprovodu citer, harf a cimbálů. Všechen lid padl na tvář, klaněli se a do nebe velebili Boha, který jim popřál zdar, osm dní slavili posvěcení oltáře, s radostí obětovali celopaly a přinesli oběti díků a chvály. Průčelí chrámu ozdobili zlatými věnci a štítky, obnovili brány i vedlejší místnosti a zasadili do nich dveře. V lidu byla velmi veliká radost a potupa od pohanů byla odčiněna. Juda, jeho bratři a celé shromáždění Izraele ustanovili, aby se dny posvěcení oltáře slavili s radostí a jásotem každoročně ve svůj čas po osm dní od dvacátého pátého dne měsíce kislevu.


ŽŽalm: 1 Kron 29,10bc.11abc.11d-12a.12bcd

Odp.: Chválíme tvé slavné jméno, Hospodine!
Veleben buď, Hospodine,
- Bože Izraele, našeho otce,
- od věků na věky.
Odp.
Tvá je, Hospodine, velikost a moc,
- nádhera, lesk i vznešenost,
- neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.
Odp.
Tobě, Hospodine, přísluší kralovat,
- ty jsi svrchovaně povýšený nade vším,
- od tebe je bohatství a velebnost.
Odp.
Ty vládneš nade vším,
- v tvé ruce je síla a moc,- z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
Odp.


2. čtení: -

Ve vššední den se 2.čtení nečte...


Evangelium: Lk 19,45-48

Z domu Božího jste udělali lupičské doupě.
Opět velmi tvrdé slovo proti chrámovému kultu, avšak zároveň snaha o návrat k jeho původnímu smyslu (srov. 2,46-49; 18,10; Sk 3,1). Tato snaha však skrze "učení v chrámě" nalézá přijetí jen u prostého "lidu" (v. 48, řec. "laos" = vždy "Boží lid"). Jeho představitelé jsou již rozhodnuti (v. 47).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: "Je psáno: `Můj dům má být domem modlitby', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě." Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid (na něm) visel a (rád) mu naslouchal.