Všechny texty zde jsou přebírány z: Charita Strašnice
barva:       

Datum:  Čtvrtek, 27. červenec, 2017
Památka / svátek / slavnost:  Památka sv. Gorazda a druhů (na Moravě památka)
Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  A

  1.čtení:
  ŽŽalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 19,1-2.9-11.16-20b
Dan 3, 52.53.54.55.56
-
Mt 13,10-17


1. čtení: Ex 19,1-2.9-11.16-20b

Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj.
Izrael stojí před Hospodinem. Je v polovině své cesty do zaslíbené země a má za sebou již mnoho zkušeností s Hospodinem. Právě zde u Sinaje dochází skrze Smlouvu k novému, zásadnímu potvrzení, že Izrael je lidem Božím. Sinaj se tak dostává do centra pozornosti nejen v Pentateuchu, ale i v celém Starém zákoně. Smlouva činí z Izraele vyvolené dědictví Boha mezi všemi národy. Izrael se stává lidem zasvěceným, a tedy odděleným pro Boží službu.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Třetího měsíce od východu synů Izraele z egyptské země, přišli jednoho dne na sinajskou poušť. Dali se na cestu z Refidim, a když přišli na sinajskou poušť, utábořili se na poušti. Izrael se tam utábořil před horou. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Přijdu k tobě v hustém mraku, aby lid slyšel, až budu s tebou mluvit, a aby i tobě vždycky věřili." Mojžíš oznámil Hospodinovi odpověď lidu. Hospodin pravil Mojžíšovi: "Jdi k lidu, posvěť ho dnes a zítra a nechť vyperou své šaty! Ať jsou připraveni pro den třetí, neboť třetího dne sestoupí Hospodin před očima všeho lidu na horu Sinaj." Když nastalo ráno třetího dne, bylo slyšet hromobití, bylo vidět blesky i černý mrak nad horou a mohutně zazníval zvuk polnice. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a zůstali stát na úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena v kouř, poněvadž Hospodin na ni sestoupil v ohni. Vystupoval z ní kouř jako dým z pece a celá hora se velmi třásla. Zvuk polnice se mocně šířil a sílil. Mojžíš začal mluvit a Bůh mu za hromu odpovídal. Hospodin sestoupil na horu Sinaj, na její vrchol, a povolal Mojžíše na vrchol hory.


ŽŽalm: Dan 3, 52.53.54.55.56

Odp.: Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
- chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Odp.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
- a svrchovaně chvályhodné a velebené je navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
- a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
- a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech
- a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Odp.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
- a velebený a plný slávy navěky.
Odp.


2. čtení: -

Ve vššední den se 2.čtení nečte...


Evangelium: Mt 13,10-17

Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není.
Znát tajemství nebeského království je dáno těm, kdo jdou životem s otevřenýma očima a ušima, těm, kdo přicházejí znovu a znovu za Ježíšem a ptají se jej. Kdo je spokojen s tím, co již pochopil, neroste a je v nebezpečí, že promarní vše.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: "Proč k nim mluvíš v podobenstvích?" On odpověděl: "Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a (přece) nevidí, slyší, a (přece) neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví: `Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.' Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte (vy), ale neviděli, a slyšet, co slyšíte (vy), ale neslyšeli."